กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง ซิกกูแรท

ครูประจำกลุ่มสาระ  อ. อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ. คเชนทร์  กองพิลา

คำถามประจำโครงงาน

1. ซิกกูแรตมีต้นกำเนิดในอารยธรรมอะไร

2. สถาปัตยกรรมที่แตกต่างระหว่างพีระมิดกับซิกกูแรตคืออะไร

3. ซิกกูแรตสร้างด้วยอะไร

4. ซิกกูแรตมีความเชื่อต่อชาวสุเมเรียนอย่างไร

5.  ทำไมชาวสุเมเรียนถึงสร้างซิกูแรตขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวของซิกกูแรต

2. เพื่อต้องการทราบความแตกต่างระหว่างพีระมิดกับซิกกูแรต

3. เพื่อเรียนรู้แหล่งที่มาของซิกกูแรต

วิธีการดำเนินงาน

1.หาหัวข้อที่ต้องการจะศึกษา

2.วางแผนการทำงาน

3.เตรียมหาข้อมูล/รวบรสมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4.ลงมือทำงาน

5.ตรวจดูงานที่ทำ

Advertisements